ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
11.03.2020

Tallinna linnapea 11.03.2020 käskkirja nr T-4-1/20/6 „COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Tallinna linna asutustes“

KÄSKKIRI
11.03.2020 nr T-4-1_20_6
COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Tallinna linna asutustes

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seaduse § 24 alusel ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle
tõkestamise vajadusega võtta Tallinna linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates
asutustes (edaspidi asutus) tarvitusele meetmed linna organisatsiooni töökorralduse ja inimeste
tervise kaitse tagamiseks
1. Asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja
kohustuste täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas:
1.1 mitte planeerida lähetusi ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused
tühistada, välja arvatud juhul, kui see on täiesti vältimatu ning millest on eelnevalt informeeritud
linnasekretäri;
1.2 soovitada töötajatele ja teenistujatele (edaspidi töötaja) tungivalt mitte kavandada puhkusi
punktis 1.3. nimetatud riskipiirkondadesse. Asutustel selgitada töötajatele, et kui töötaja
kavandab pärast käesoleva käskkirja kehtestamist reisimist punktis 1.3. nimetatud
piirkondadesse ning kui see on käsitletav töötaja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal
tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist;
1.3 kui asutuses on töötajaid, kes on ise või kelle lähikondsed on viibinud viimase 14 päeva
jooksul Terviseameti kodulehel nimetatud riskipiirkondades, siis korraldada nende töö ümber
selliselt, et oleks tagatud minimaalne kokkupuude teiste töötajatega (nt näha ette eraldi
tööalad, eraldada inimesed väiksematesse gruppidesse, vms). Riskipiirkondadeks loetakse
Terviseameti kodulehel nimetatud piirkonnad, sealhulgas Välisministeeriumi poolt antud
soovitused;
1.4 kui töötaja on riskipiirkonnast naasnud, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine
kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, soovitada töötajal kasutada tööst eemal viimiseks
tervisepäevade võtmist või puhkuse kasutamist;
1.5 mitte kutsuda külalisi riskipiirkondadest;
1.6 linna infotehnoloogia teenistusel osutada asutustele IT-abi (sealhulgas vajadusel ITvahendid)
kaugtöö korraldamiseks;
1.7 tagada suure klientide teenindamise koormusega ruumide regulaarne desinfitseerimine;
1.8 linna haldusteenistusel tagada kaitsemaskide, respiraatorite ja desinfitseerivate vahendite
reservi olemasolu;
1.9 linnaelanikke, kliente ja teisi asutusi teenindavatel töötajatel:
1.9.1 hoida enda ja kliendi vahel võimalusel distantsi vähemalt üks meeter;
1.9.2 propageerida elanikele teenindamiseks e-kanalite kasutamist. Eelistada linnaelanike ja
klientide teenindamisel ning asutuste vahelises omavahelises suhtlemises vahetu kontakti
(näost näkku suhtlemise) asemel elektrooniliste sidevahendite kasutamist (videokõned, telefon,
Skype, vms). Selleks asutusele teadaolevate kohtumiste korraldamisel võtta ise aktiivselt
ühendust linnaelanike, klientide ning teiste asutuste esindajatega ning pakkuda kohtumiste
korraldamiseks välja elektrooniliste sidevahendite kasutamise võimalusi;
2
1.9.3 hoida teenindusletil ühekordseid paberrätikuid ja kaitsemaske, et neid vajadusel pakkuda,
kui klient aevastab või köhib.
2. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.
3. Käskkiri kehtib kuni 10. maini 2020.

 
Mihhail Kõlvart
Linnapea

LP kk viiruse tõkestamise meetmed.zip