ORT
  • est
  • rus
Toitlustamise info
13.03.2020

Üleminek distantsõppele (13.03.2020)

K Ä S K K I R I                                                                                   13. märts 2020 nr 1-3/22
 
Tallinn
 
 
Õppe korraldamine alates 16. märtsist 2020
 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg 3 ja § 45 lg 2 alusel ning tulenevalt direktori ülesandest anda kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Vabariigis eriolukorra väljakuulutamisega seatud piirangutest COVID-19 haiguse levitamise tõkestamise vajadusest ning kooli ülesandest tagada õpilaste tervise kaitse
 
1.         Alates 16. märtsist 2020 korraldatakse Tallinna Juudi Kooli õppetööd distantsõppes väljapool koolihoonet e-õppe teel.
2.         Õppekavavälist tegevust koolis ei toimu.
3.         Õpetajatel:
2.1 korraldada õppematerjalide ettevalmistamine ja õppeülesannete andmine veebipõhiselt arvestades kooli õppekava ja õpilaste nädalakoormust.
2.2 tagada õppeülesannete ja juhendmaterjalide üleslaadimine e-kooli või mõnes muus e- õppe keskkonnas.
4.         Klassijuhatajatel edastada lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-kooli või mõne muu e- keskkonna kaudu ja meili teel.
5.         Töötajate tööjaotus:
4.1       Õppealajuhatajad tagavad õppetöö korralduse arvestades õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning õppetöö kvaliteedi;
4.2       Õpetajad täidavad oma töölepingus ja ametijuhendis kokku lepitud tööülesandeid arvestades distantsõppega seotud iseärasusi.
4.3       Vajaduse korral õpetajatel on võimalik oma töökohal viibida ning kasutata vajalikud seadmed. Oma tööülesannete täitmiseks õpetajatel on võimalik laenata koju tahvelarvutid.
Valvur on töökohal kell 8.30 – 17.00.
4.4       Majandusjuhataja korraldab koristajate tööd.
5. Õppuritel on soovitus viibida kodus. Lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
6. Info vahetamise korraldamine toimub  e-kanalite (peamiselt eKool, FB grupid, e-mail) kaudu. Info liikumise eest vastutavad kooli direktor Igor Lirisman ning õppealajuhataja Faina Gabovitš.
7. Hariduskorralduse muudatus kehtib kuni olukorra muutumiseni.
8. Käskkiri tehakse teatavaks kooli personalile ja Tallinna Haridusametile.
 
 
Igor Lirisman
Direktor

Üleminek distantsõppele