ORT
  • est
  • rus

Töökorraldus ettevalmistusrühmades

Tallinna Juudi  Koolis töötavad kooliks ettevalmistamise rühmad.

    Õppetöö toimub alushariduse raamõppekava alusel.

    Õppetöö toimub 3 korda nädalas.

    Tundide algus kell 16.00.

    Laste nädalakoormus on 12 tundi.

    Tunni pikkus on 30 minutit.

Töökorraldus ettevalmistusrühmades.

  Õppetöö algab septembris, viimane õppepäev toimub aprilli  lõpus. Kokku 30 õppenädalat. Kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

    Nädalakoormus 12 tundi, tunni kestvus 30 min, vahetund 5 min.

    Õppetöö toimub 3 korda nädalas: teisipäev, neljapäev, ja reede.

    Tunnid algavad 16.00 ja lõpevad 18.15.

    Lapsevanem toob lapse kooli 10-15 minutit enne õppetöö algust. Aitab lapsel garderoobis riietuda. Lapsel peavad kaasas olema vahetusjalatsid. Laps ootab õpetajat garderoobis. Lapsevanemal on õigus saata laps klassiruumini ainult lapse hilinemise korral, selleks peavad vanemal olema kaasas vahetusjalatsid.  Pärast õppetöö lõppemist ootavad lapsevanemad oma lapsi garderoobis, kuhu toob lapsed õpetaja.

    Kooli ja lastevanemate suhteid reguleerib leping, mis on sõlmitud kooli ja lapsevanema vahel enne õppetöö algust.

Ettevalmistusrühmade töökava:

Nädala koormus 12t

Matemaatika – 1t

Vene keel – 4t

Eesti keel – 2t

Suuline kõne – 2t

Juudi tavad -1t

Shabat – 1t

Õppeainete tööplaanid on koostatud  Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal

«Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava»

Vastu võetud 29.05.2008 nr 87

5. peatükk VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU NING 6–7AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED

§ 16. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

§ 19. Valdkond Eesti keel kui teine keel

§ 20. Valdkond Matemaatika

( vaata https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917) Ettevalmistusrühmadele juudi tavad  töökavad on koostatud meie kooli õpetajate poolt.