ORT
  • est
  • rus

Õppeaasta eesmärgid

 

                                                                                                         Tallinna Juudi Kooli õppenõukogu
                                                                                                                              Koosolek 30.08.2017.a. protokoll nr.1
 
 
 
    Tallinna Juudi Kooli 2017/2018 õppeaasta prioriteedid
1.      Uuendada kooli õppekava tuginedes riiklikule õppekavale, et pakkuda õpilastele parimat võimalust kaasaegse gümnaasiumihariduse omandamiseks;
 
2.      Säilitada ja tugevdada Tallinna Juudi Kooli gümnaasiumihariduse konkurentsivõimelisus;
 
3.      Säilitada ja edasi arendada kooli unikaalsust, traditsioone;
 
4.      Toetada õpetajate professionaalset arengut ja kaasaegsete metoodikate ja infotehnoloogia seadmete rakendamist, MÕK-i kasutamist õpilaste õppimise toetamiseks;
 
5.      Laiendada kooli koostööd partneritega õpilaste edasiste karjäärivalikute toetamiseks ja rahvusliku identiteedi tugevdamiseks;
 
6.      Tagada kooli stabiilne areng ning toetada õppimise ja õpetamise väärtustamist koolis.
 
 
Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2017/2018.õa

       Juhtimine
       Tõhustada kooli juhtkonna ja pedagoogide vahelist koostööd;
       Uue 2018 -2021õa arengukava koostamine ja vastuvõtmine;
Tagasiside süsteemi arendamine;
Täiustada õpilaste tunnustamise süsteemi.

Personal
Arendada õpetajate vahelist koostööd koolis;
Innustada ja toetada personali infotehnoloogia vahendite kasutamist õppeprotsessis;
Parendada personali koolituse süsteemi.

Ressursid
Hoolekogu töö tõhustamine;
Rakendada meetmeid paremaks infoliikumiseks huvigruppide vahel.

Huvigrupid
Kaasata lapsevanemaid aktiivsemalt osalema kooli elus Hoolekogu kaudu;
Tõhustada koostööd huvigruppide- ja partneritega, Eesti Juudi Kogukonnaga, Juudi Lasteaiaga „AVIV“, Ülemailmse ORT-iga, Iisraeli Hardus Ministeeriumiga ning olla avatud uutele väljakutsetele;
Kajastada regulaarselt kooli tegemisi meediakanalite kaudu: ametlik kooli lehekülg internetis, Facebook, Kooli video kanal Youtbe-is.

Õppe- ja kasvatustöö
Rakendada MÕKi läbi õppe- ja kasvatustegevuse;
Tõhustada tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsust;
Toetada projektides osalemine õppe- ja huvitegevuses.