ORT
  • est
  • rus

Tallinna Juudi kooli gümnaasiumi õppekava

 
Tallinna Juudi kooli gümnaasiumi õppekava

Lisa 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Lisa 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”
Lisa 3. Ainevaldkond „Matemaatika”
Lisa 4. Ainevaldkond „Loodusained”
Lisa 5. Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Lisa 6. Ainevaldkond „Kunstiained”
Lisa 7. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“
Lisa 8. Valikõppeaine „Riigikaitse”
Lisa 9. Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe”
Lisa 10. Valikkursus „Arvuti kasutamine uurimistöös“
Lisa 11. Valikõppeaine „Uurimistöö alused“
Lisa 12. Valikkursus „3D-modelleerimine“